โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนนทการณ์ ไชยสิทธิ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวิมล สีโห้มี
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิรินทรา ศรีธงชัย
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกวลิน มณีสอน
ตำแหน่ง : สภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1