โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ อวยพรชัยสกุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประจิน น้ำฉ่ำ
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านฝาย
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางมรกต บูรณศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0882725789
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ วัฒนกูลโกศล
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านวงส์ปัญญา
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายไวพจน์ แขมนก
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครพล แขมนก
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติพัชรโกวิท
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิง รักหาญ
ตำแหน่ง : ประธานวัฒนธรรมอำเภอเขาค้อ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวัลภา อินทรชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0895698694