โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุพัฒนพงศ์ พันธุ์สุภะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายเอกภพ ชูประสิทธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1