โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับใบงาน และ #รับเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนช่วงเรียน On-Hand/On-Line ที่บ้าน ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2564
</td></tr>
           <tr><td class='bg_dot1' height='1' colspan='2'></td></tr>   
         </table> 
         </td></tr>  
       	           <tr><td>
         <table cellpadding=
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-site

    แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอได้ทราบ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งอำเภอเขาค้อได้เกิดระบาดอีกระลอก ทางโรงเรียนบ้านทุ่งสมอจึงประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1369/2564 เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

      ทางโรงเรียนบ้านทุ่งสมอจึงขอให้นักเรียนทุกระดับชั้น ทำการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND / ON–DEMAND / ON-LINE ที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Thai save Thai
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้ปกครองทำการประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผ่าน Thai save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน ประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับคนที่คุณรัก
แนวทางเตรียมความพร้อม โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ การเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ (โควิด-19) 1/2564
แนวทางเตรียมความพร้อม โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ การเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ (โควิด-19) 1/2564
กำหนดส่งใบงาน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1/2564
**********แนวการปฏิบัติ**********
>> ชั้นอนุบาล 2-3 รับที่ห้องเรียน อาคารธรรมรักษา
>> ชั้น ป.1-3 รับที่อาคารจันทร์ผา
>> ชั้น ป.4-6 รับที่หอประชุมใหญ่
>> ชั้น ม.1-3 รับที่อาคารเฟื่องฟ้า (อาคารสีส้ม)
**************************************************
1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 75%
4. ยืนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เรื่องการประมูลร้านค้าโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ    จะดำเนินการประมูลร้านค้าโรงเรียน   ประจำปีการศึกษา  2564     เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคล มาจำหน่ายอาหาร  ขนมและเครื่องดื่ม ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียนตามระเบียบการข้อกำหนดของโรงเรียน     ผู้ที่มีความประสงค์  สนใจยื่น  ขอรับระเบียบการข้อกำหนด  ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มิถุนายน   2564  เป็นต้นไป     และในวันที่  10  มิถุนายน  2564    เวลา   10.00  .  คณะกรรมการจะดำเนินการเปิดซองประมูล      โดยให้ผู้ประมูลยื่นซองประมูลด้วยตนเอง ในวันที่  10  มิถุนายน  2564   เวลา  10.00  . ที่ อาคารสำนักงานโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน “ ชั้นอนุบาล – ชั้น ม.3 รับใบงาน หนังสือเรียน ”
แนวทาง....การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โครงงานคุณธรรม เคารพกฏ ลดอัตตา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=f6puq4yi80g&t=9s&fbclid=IwAR3FWaDl2poFT3wcg9nThrFgOiU1iH_hZPxQFgbB9czjn_gfbP-S-b2yWdc
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนขอแจ้งเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ โรงเรียนขอแจ้งเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๐๒/๒๕๖๔ เรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตัวเอง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รร.บ้านทุ่งสมอ
ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ ๑/๒๕๖๔ ลว. ๓ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และการกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๑๘) หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๐๗.๐๑๐๔/๑ ลว. ๓ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  จึงให้ทุกโรงเรียนในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๔ มกราคม๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดและที่เหมาะสม  
แจ้งการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ โรงเรียนขอแจ้งหยุดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 "การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1" นายเอกภพ ชูประสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
กิจกรรมอบรมเย็บปักทอกระเป๋าผ้าดิบรักษ์โลก สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร_คณะครู_และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสมอเข้าร่วม "กิจกรรมอบรมเย็บปักทอกระเป๋าผ้าดิบรักษ์โลก สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี" โครงการ To be number one สรรสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิต กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ (สปสช.) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
การแข่งขันอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายชัชวาล  บุตรอามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอ่านออกเสียงคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 
นิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายชัชวาล  บุตรอามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ และคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ นิเทศติดตามการดำเนินงานและการจัดการเรียนรู้ของคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบ
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายชัชวาล  บุตรอามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์