โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนางานบุคลากร
 
-หลักเกณฑ์การประเมินผลและการปฏิบัติงาน
 
-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล