โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

- การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

- การย้ายเข้านักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

- การขอย้ายออกเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

- การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

- การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

- การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัด สพฐ.

- การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.