โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

งานบริหารงานวิชาการ

     - คู่มือหัวหน้าบริหารงานวิชาการ (นายสิริกานต์  มีไทย)

งานบริหารงานบุคคล

     
คู่มือหัวหน้าบริหารงานบุคคล (นายวุฒิชัย ทองจา)

งานบริหารงานงบประมาณ

     
คู่มือหัวหน้าบริหารงานงบประมาณ (นางมรกต   บูรณศาสตร์)

งานบริหารงานทั่วไป


     - คู่มือหัวหน้าบริหารงานทั่วไป ( นายบุญชู   แก้วอินทร์ )