โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ นายชัชวาล บุตรอามาตย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เบอร์โทรศัพท์  089-562-7447

e-mail chadchawan1963@hotmail.com
ชื่อ นายวุฒิชัย  ทองจา  

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารบุคลากร

เบอร์โทรศัพท์ 098-8276075

e-mail Wutthichai8502@gmail.com
ชื่อ นายสิริกานต์  มีไทย  

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ 0898587101

e-mail sirikran10@gmail.com
ชื่อ นางมรกต  บูรณศาสตร์   

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

เบอร์โทรศัพท์ 088-272-5789

e-mail 
morakotm0909@gmail.com
ชื่อ นายบุญชู  แก้วอินทร์  

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0822256196

e-mail Krulek-082@hotmail.com