โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
พันธกิจ

 
1. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน

2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของพระพุทธศาสนา

3. ส่งเสริมด้านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

4. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  มุ่งเน้นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

6. ส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
เป้าหมาย
          เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
         
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
         
๓. ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
         
๔. ผู้เรียนมีใจรักสิ่งแวดล้อม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
         
๕.ผู้เรียนได้รับทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา