โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอมุ่งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  พัฒนานักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำความรู้  เชิดชูความเป็นไทย  รู้จักใช้เทคโนโลยี  ตามวิถีความพอเพียง 
ปรัชญาการศึกษา

ปัญญาโลกัสมิ   ปัชโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก