โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ
ท.ม.
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ม่วง - ขาว