โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480  เดิมอยู่ในท้องที่ตำบลน้ำชุน  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  93 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายเจิม ตุลสุข เป็นครูใหญ่  การจัดการเรียนการสอนครั้งแรกได้เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 และ 2 พร้อมกัน  มีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลังมีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ 2 งาน  มีอาคารเรียน  3  หลัง 13  ห้องเรียนอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม  4  หลัง  10 ที่  ห้องประชุมพร้อมที่ประกอบอาหาร 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง (สร้างเอง) ร้านค้าสหกรณ์  1 หลัง (สร้างเอง) อาคารพิเศษ  1 หลัง(เงินบริจาค) มีการบริหาร พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับชั้น ป.1-6  และในปีการศึกษา 2541 ขยายชั้นเรียนม.1-3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จนถึงปัจจุบัน