โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
93 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสมอ  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
เบอร์โทรศัพท์ 056705910
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2523
งบประมาณ : 370,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2538
งบประมาณ : 729,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน หลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2532
งบประมาณ : 827,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน หลังที่ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2558
งบประมาณ : 3,483,100
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2536
งบประมาณ : 500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เอนกประสงค์ หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2525
งบประมาณ : 230,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม หลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2550
งบประมาณ : 243,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2532
งบประมาณ : 55,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม หลังที่ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2550
งบประมาณ : 270,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2558
งบประมาณ : 1,700,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารธนาคารขยะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2561
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2518
งบประมาณ : 45,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2521
งบประมาณ : 45,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู หลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2533
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู หลังที่ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2559
งบประมาณ : 80,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..